PRIVACYVERKLARING LEVENBACH ADVOCATEN B.V.

De besloten vennootschap Levenbach Advocaten B.V. (Levenbach), gevestigd en kantoorhoudende aan de Oranje Nassaulaan 17, 1075 AH Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens  
Levenbach Advocaten
T: +31 20 6646511
I: www.levenbach.nl
E: info@levenbach.nl

Reikwijdte
Deze privacyverklaring geldt voor alle personen van wie Levenbach persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die voor Levenbach werken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op: 

 • (potentiële) cliënten
 • bezoekers aan de website www.levenbach.nl
 • ontvangers van nieuwsbrieven en e-mails van Levenbach

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Levenbach verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt in welke vorm dan ook. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Andere gegevens verkregen via onze website
 • IP nummer
 • Uw surfgedrag op onze website
 • Andere gegevens verkregen via social media als LinkedIn, facebook, whatsapp, KvK, kadaster en websites van derden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of diensten heeft (hebben) niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@levenbach.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Levenbach verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van een opdrachtovereenkomst met betrekking tot het leveren van juridische diensten door de advocaten van Levenbach
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen bijvoorbeeld de WWFT
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere mededelingen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten of uitbreiding daarvan
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het uitvoeren van marketingacties
 • Het verbeteren en beveiligen van onze website www.levenbach.nl
 • Het bijhouden van “views” op onze website en het maken van statistieken.

Grondslag verwerking persoonsgegevens  
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming, wettelijke verplichting en gerechtvaardigd belang voor zover het gaat om gerechtvaardigd belang, e.e.a. indien wij geen onredelijke inbreuk op uw privacy maken.

Geautomatiseerde besluitvorming  
Levenbach neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Levenbach) tussen zit. Levenbach gebruikt de volgende computerprogramma’s of – systemen:

 • NAW-gegevens in Legal Sense, Twinfield t.b.v. CRM en boekhouding en urenregistratie,
 • NAW-gegevens in Microsoft Office bestanden

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen  
Levenbach neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@levenbach.nl.

Levenbach neemt uw privacy serieus en neemt zowel fysieke als technische voorzorgsmaatregelen om uw privacy te beschermen. Levenbach heeft de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

 • Toegangs- en algemene beveiliging tot netwerken en netwerkdiensten
 • Wachtwoordbeleid
 • Fysieke toegangsbeveiliging servers
 • Anti-virus en anti-spambeveiliging
 • Back-up van data
 • Beperkingen voor het installeren van software

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren  
Levenbach bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden  
Levenbach verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden met uitzondering van de situatie dat wij een evenement of congres organiseren, waarvoor het delen van persoonsgegevens noodzakelijk is.

Doorgifte buiten Europese Economische ruimte (EER)  
Als het nodig is voor de behandeling van uw dossier of de door u aan ons verstrekte opdracht kan het nodig zijn uw persoonsgegevens door te geven aan partijen gevestigd buiten de EER. Als wij dat doen dan zullen wij conform de AVG controleren of er sprake is van een passend niveau van bescherming van de persoonsgegevens of dat er sprake is van een specifieke uitzondering.

Andere verwerkers  
Wij gebruiken voor het verwerken van uw persoonsgegevens ook andere partijen die uitsluitend in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken. Wij hebben met deze partijen een verwerkersovereenkomst gesloten overeenkomstig de eisen van de AVG. Zo werken wij met ICT dienstverleners voor onze IT systemen en een boekhoudkantoor voor de facturering en belastingaangiftes.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken  
Levenbach gebruikt cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Levenbach en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@levenbach.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Levenbach wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hard copy  
Deze privacyverklaring is van onze website te downloaden als PDF bestand. Als u een hard copy wil ontvangen dan kunt u een daartoe strekkend verzoek doen aan info@levenbach.nl.

Toekomstige wijzigingen  
Als gevolg van (wettelijke) wijzigingen of andere wijzigingen kan het zo zijn dat wij andere gegevens van u vragen of dat wij uw persoonsgegevens op een andere wijze verwerken. In dat geval zullen wij deze Privacyverklaring wijzigen en via onze website daarvan mededeling doen.