Let op: ook aansprakelijk na bekrachtiging!

Altijd zal de nodige zorgvuldigheid moeten worden betracht wanneer gehandeld wordt met én namens een BV in oprichting (i.o.). Dit blijkt eens te meer uit een onlangs verschenen arrest van het hof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2016:3528).

Hoe zat het ook alweer? Vooruitlopend op de oprichting kan namens de BV i.o. een rechtshandeling worden verricht. Denk bijvoorbeeld aan het alvast afsluiten van een huurovereenkomst. De vraag is dan wie aangesproken kan worden wanneer de BV i.o. de huurovereenkomst niet nakomt. Formeel gezien is de BV namelijk nog niet opgericht.

De wet biedt hiervoor een oplossing. Degene die namens de BV i.o. heeft gehandeld is zelf verbonden totdat de rechtshandeling na oprichting door de BV wordt bekrachtigd. Wordt de rechtshandeling niet bekrachtigd, blijft degene die namens de BV i.o. heeft gehandeld persoonlijk verbonden en kan hij tot nakoming worden aangesproken.

In het hierboven genoemde arrest ging het om de aansprakelijkheid van de bestuurder, ondanks bekrachtiging door de BV van de rechtshandeling na oprichting. Is de rechtshandeling wel bekrachtigd, maar komt vervolgens de BV niet na dan is de handelende persoon aansprakelijk voor de schade die de wederpartij lijdt, wanneer de handelende persoon wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat de BV haar verplichting niet zou kunnen nakomen. In dit specifieke geval was de aanleiding om de bestuurder aansprakelijk te stellen het feit dat hij een miljoenendeal had afgesloten zonder financieringsvoorbehoud terwijl geen reëel zicht was op een toereikende financiering.

Dat de wederpartij op de hoogte was van de onzekerheid van de financiering doet geen afbreuk aan de aansprakelijkheid van de bestuurder. Hij wist, althans moest redelijkerwijs begrijpen, dat de BV haar verplichting uit de overeenkomst die hij aanging niet zou kunnen nakomen. Daarmee is de aansprakelijkheid van de bestuurder gegeven.

Let op in geval van faillissement. De wetenschap dat de BV haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen, wordt vermoed aanwezig te zijn bij degenen die namens de BV i.o. handelden, wanneer de BV binnen een jaar na oprichting in staat van faillissement wordt verklaard.

Voor meer informatie over dit onderwerp of andere ondernemingsrechtelijke kwesties kunt u bij ons terecht. Neem contact op met Auke de Vries (aukedevries@levenbach.nl) of Jurriaan Ypma (jurriaanypma@levenbach.nl).

Gepubliceerd jul. 2016
Geschreven door: Jurriaan Ypma