Algemene voorwaarden (II): Vernietiging

Algemene voorwaarden zijn snel van toepassing. Dit betekent echter niet dat de gebruiker altijd een succesvol beroep op de algemene voorwaarden kan doen. De wederpartij (consument of klein bedrijf) kan soms een bepaling in algemene voorwaarden vernietigingen als de gebruiker de zogenaamde informatieplicht heeft geschonden of als een bepaling onredelijk bezwarend is.

Informatieplicht

In principe dient de gebruiker de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand te stellen aan de wederpartij. Dit kan de gebruiker op de volgende manieren doen:

(i)                  de algemene voorwaarden worden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand gesteld (fysiek overhandigd);

(ii)                als terhandstelling redelijkerwijs niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat de overeenkomst werd gesloten per telefoon of via een automaat), kunnen de algemene voorwaarden ter inzage worden gelegd bij de gebruiker, de Kamer van Koophandel of bij de griffie van de rechtbank. Daarbij moet de gebruiker aangeven dat de algemene voorwaarden op verzoek zullen worden toegezonden aan de wederpartij;

(iii)               als de overeenkomst via digitale weg tot stand is gekomen, moet de gebruiker de algemene voorwaarden elektronisch beschikbaar stellen en er voor zorgen dat deze door de wederpartij kunnen worden opgeslagen.

Als de gebruiker geen redelijke mogelijkheid heeft geboden van de algemene voorwaarden kennis te nemen dan kunnen deze worden vernietigd door de wederpartij.

Onredelijk bezwarend?

Als een bepaling in de algemene voorwaarden onredelijk bezwarend is, kan het worden vernietigd. Een bepaling kan worden vernietigd als het naar de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden tot stand zijn gekomen, de wederzijdse kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval, onredelijk bezwarend is. In de wet zijn twee lijsten opgenomen waarin bepalingen staan die als (vermoedelijk) onredelijk bezwarend zijn aangemerkt. Op de zwarte lijst staan bepalingen die altijd onredelijk bezwarend zijn. Op de grijze lijst staan bepalingen die vermoed worden onredelijk bezwarend te zijn.  Tot slot is er ook een Europese blauwe lijst waarin bedingen zijn opgenomen waarvan wordt vermoed dat deze onredelijk bezwarend zijn. Ook als een bepaling echter niet op deze lijsten voorkomt, kan deze onredelijk bezwarend zijn en door de wederpartij worden vernietigd.

Zoals al aangegeven kunnen grote ondernemingen geen beroep doen op bovenstaande vernietigingsgronden. Zij kunnen alleen een beroep doen op de redelijkheid en billijkheid. Voor deze ondernemingen is het daarom des te belangrijk dat zij de algemene voorwaarden van de gebruiker beoordelen voordat zij de overeenkomst ondertekenen. Levenbach Advocaten is gespecialiseerd in het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden en wij helpen u hiermee graag verder.

Gepubliceerd Nov. 2016
Geschreven door: Auke de Vries