Algemene voorwaarden (I): toepasselijkheid

Algemene voorwaarden zijn bedingen die voor meerdere overeenkomsten gebruikt kunnen worden en mogen niet de kern van de prestatie betreffen. Zo kan de prijs van een product bijvoorbeeld niet als algemene voorwaarden worden opgenomen. Voorbeelden van algemene voorwaarden zijn betalingscondities, wijze van levering, eigendomsvoorbehoud, aansprakelijkheid, garanties en toepasselijk recht/bevoegde rechter. Maar wanneer zijn algemene voorwaarden eigenlijk van toepassing? Hieronder leg ik dat uit.

Algemene voorwaarden komen tot stand door aanbod en aanvaarding door de partijen die een overeenkomst sluiten. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden moet namelijk worden overeengekomen. Dit volgt uit de wettelijke omschrijving van het begrip “wederpartij”: ‘degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van algemene voorwaarden heeft aanvaard’. In de praktijk wordt vaak in een overeenkomst, offerte of opdrachtbevestiging opgenomen dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten, gelden daarmee de algemene voorwaarden.

Voor toepasselijkheid van de algemene voorwaarden is het niet nodig dat de wederpartij de inhoud van de algemene voorwaarden kende. Relevant is of de wederpartij de algemene voorwaarden als geheel heeft aanvaard. Om bewijsproblemen te voorkomen, verdient het  aanbeveling om de wederpartij te laten tekenen voor toepasselijkheid van algemene voorwaarden. Let er op dat wanneer u als wederpartij een offerte wilt accepteren, maar uw eigen algemene voorwaarden van toepassing wilt laten zijn, de toepasselijkheid van de voorwaarden die in de offerte zijn genoemd, uitdrukkelijk van de hand wijst. Acceptatie van de offerte leidt anders tot toepassing van de algemene voorwaarden die in de offerte zijn vermeld.

Algemene voorwaarden zijn dus al snel van toepassing. Dit betekent echter niet dat de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden altijd leidt tot een succesvol beroep op deze voorwaarden. De wederpartij kan namelijk een of meerdere bepalingen vernietigen als de bepaling onredelijk bezwarend is of als de gebruiker van de algemene voorwaarden de wederpartij geen redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.

In een volgend blog zal ik verder ingaan op de vernietiging van algemene voorwaarden.

Gepubliceerd Jun. 2016
Geschreven door: Auke de Vries