Aansprakelijkheid arbodienst voor loonsanctie

Elke werkgever is verantwoordelijk voor de re-integratie en de verzuimbegeleiding van zijn zieke werknemers. De meeste werkgevers schakelen hiervoor een arbodienst in die de verzuimbegeleiding van de werkgever overneemt. Worden er echter tijdens het verzuimtraject fouten gemaakt door de arbodienst, dan is de werkgever verantwoordelijk voor de gemaakte fouten van de arbodienst. Kan een werkgever echter de arbodienst vervolgens aansprakelijk stellen voor de fouten bij de verzuimbegeleiding? Deze vraag stond centraal in een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland (Rechtbank Midden-Nederland 24 april 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:CA0043)

In de onderhavige kwestie kreeg een werkgever een loonsanctie van het UWV opgelegd nadat een werknemer twee jaar arbeidsongeschikt was. Het UWV had de loonsanctie opgelegd omdat de re-integratieactiviteiten voor de werknemer, die gericht waren op het vinden van werk bij een andere werkgever (“re-integratie tweede spoor”) te laat was ingezet. De werkgever stelde daarop zowel Achmea (die verantwoordelijk was voor de verzuimbegeleiding van het eerste ziektejaar) als 365 (die verantwoordelijk was voor de verzuimbegeleiding van het tweede ziektejaar) aansprakelijk voor de schade voortvloeiende uit de door het UWV opgelegde loonsanctie.

De rechtbank Midden-Nederland gaat allereerst in op de aansprakelijkheid van Achmea. Daarbij acht de rechtbank het tijdstip waarop de re-integratie tweede spoor had moeten aanvangen van belang. Volgens de Beleidsregels beoordelingskader Poortwachter komt het tweede spoor pas aan de orde indien hervatting van eigen of passend werk binnen het bedrijf niet meer mogelijk is. Omdat tijdens het eerste ziektejaar nog niet vast stond dat re-integratie eerste spoor niet meer mogelijk was, kan Achmea geen verwijt worden gemaakt en is zij dus niet aansprakelijk.

Bij de beoordeling of 365 aansprakelijk kan worden gesteld gaat de rechtbank nader in op de eerstejaarsevaluatie. Gezien het feit dat 365 pas vijf maanden na de eerstejaarsevaluatie de re-integratie tweede spoor had ingezet, terwijl uit de eerstejaarsevaluatie al duidelijk was dat werkhervatting bij de eigen werkgever niet meer kon worden verwacht, oordeelt de rechtbank dat 365 niet als een redelijk handelende arbodienst heeft opgetreden. Van een arbodienst mag worden verwacht dat zij bekend is met de gevolgen van het te laat starten van de re-integratie tweede spoor. Nu het UWV om deze reden een loonsactie heeft opgelegd, was de loonsanctie en de daaruit voortvloeiende schade toe te rekenen aan 365.

Uit deze zaak blijkt dat een werkgever altijd dient na te gaan waarom een loonsanctie is opgelegd en of dit aan de arbodienst te wijten is. Indien er door de arbodienst verwijtbare fouten worden gemaakt in de verzuimbegeleiding, kan het dus zeker de moeite waard zijn om de arbodienst hiervoor aansprakelijk te stellen.

Gepubliceerd jul. 2013
Geschreven door: Aernout Zappey